Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missionaris de blijde boodschap der verlossing bracht, werkt de Heilige Geest, de Vader der armen, in stilte aan de bekeering van de arme heidenen; ook daar stort Hij in menschen van goeden wil de heiligmakende genade, en verbindt Hij hun zielen door geloof, hoop en liefde met de ziel der Kerk, buiten welke geen zaligheid is.

3°. De Heilige Geest sterkt de geloovigen. Christus heeft het beloofd: „Gij zult kracht ontvangen, als de Heilige Geest over u zal gekomen zijn". Act. I, 8. Zonder de genade van den Heiligen Geest kan de mensch niets ter zaligheid, met die genade kan hij alles. Wat de mensch vermag met de hulp van den Heiligen Geest, leert ons het voorbeeld der Apostelen, die door de genade van den Heiligen Geest in nieuwe menschen werden herschapen. Diezelfde genade deed zwakke maagden, kinderen zelfs, al de folteringen des marteldoods blijmoedig trotseeren. Bidden wij den Heiligen Geest, dat Hij ons sterke in de bekoringen, in moeilijkheden, in lijden.

4°. De Heilige Geest troost de geloovigen. De mensch leeft in een tranendal; lijden is zijn levenslot. Waar zal hij troost zoeken ? De wereld kan door haar vermaken voor een oogenblik het lijden doen vergeten, maar waren zieletroost geven kan zij niet. Tranen afwisschen, zielewonden heelen, troost storten in beknelde harten en deze van vreugde doen zwellen, onrust verdrijven door den vrede Gods, die alle begrip te boven gaat (Phil. IV, 7), is het werk van den goddelijken Trooster, ons door Christus beloofd. Hij immers was het, die, te midden van allerlei vervolging en lijden, het hart der Apostelen deed overvloeien van blijdschap (II Cor. VII, 4); die de martelaren van vreugde deed jubelen tusschen de verschrikkingen des doods; die zooveel heiligen, bij den arbeid van een afmattend en pijnlijk apostolaat, van blijde oververzadiging met een H. Franciscus Xaverius deed uitroepen: „Genoeg, Heer! genoeg"! Dezelfde Heilige Geest zal ook onze Trooster zijn in vervolging, lijden, vernedering enz. Ook onze harten zal Hij troosten door den zoeten vrede Gods en de blijde verwachting der zalige eeuwigheid. Niet bij de wereld, maar bij den Heiligen Geest moeten wij door het gebed troost zoeken.

II

21

Sluiten