Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of tot die apostolische mannen, die tot het einde van hun leven in de gemeenschap der Apostelen volhard hebben; want daardoor bewijzen de apostolische kerken, dat zij dien naam verdienen" *).

Alleen die Kerk, welke deze vier kenteekenen draagt, is de ware Kerk van Christus; elk kerkgenootschap, waaraan een enkel dezer kenteekenen ontbreekt, is een valsche sekte. Nu blijft nog te onderzoeken, op welk kerkgenootschap wij

kunnen toepassen: „Credo unam, sanctam, catholicam et

apostolicam Ecclesiam".

150. Welke Kerk heeft de vier kenteekenen der ware Kerk?

Alleen de Katholieke Kerk heeft de vier kenteekenen der ware Kerk 2).

150a. Bewijs, dat de Katholieke Kerk één is.

De Katholieke Kerk is één; want zij heeft altijd en overal één en dezelfde leer, dezelfde H. Sacramenten en één en hetzelfde Opperhoofd.

De eenheid is niet bij de Protestanten.

Het Protestantisme, vergeleken bij de Roomsche Kerk, is pas van gisteren, en toch reeds in ontelbare sekten uiteengespat. In alle plaatsen van beteekenis, ja zelfs in gewone dorpen, ziet men verschillende kerken, welke ieder een eigen geloof belijden. Met weemoed moest het protestantsch kerkelijk blad, De Heraut, den 10" December 1869, bekennen: „dat de protestantsche kerkgenootschappen het beeld vertoonen van een grenzenlooze verwarring en verschrikkelijke verwoesting". In den vreemde is het niet beter gesteld. In Engeland en Wales was in 1879 het getal sekten tot 164 gestegen" 3).

De oneenigheid betreft niet enkel de geloofsleer, maar ook het al of niet bestaan van H. Sacramenten. Zij, die aannemen dat Christus H. Sacramenten heeft ingesteld, twisten weer

1) De Praescript. cap. XXXII. 2) Zie Protestant of Katholiek door

H. Kooyman (Gel. en Wet. S. IX, N. 2); Waar vinden wij de Leer van

Christus? door M. V. Dircks, bl. 40. 3) Hettinger, Apologie, V, 128.

Sluiten