Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft niet alleen middelen, om heilig te leven, maar heeft ook te allen tijde door grootsche werken bewezen, dat zij heilig is !).

De voornaamste dezer werken zijn:

A. De Bekeering der heidensche wereld tot het Christendom.

Wij lezen in het boek der Schepping (I), dat onze aarde in den beginne vormeloos en ledig, een bare zee in volslagen duisternis was. Gods Geest zweefde over de wateren, het werd licht, de aarde rees uit de wateren, tooide zich met groen en bloemen en vruchten. Als wij een blik werpen op den zedelijken toestand der wereld ten tijde der Apostelen, dan staren wij op een donkere zee van dwaling en van zedenbederf. Uit dien poel van ellende stijgt de noodkreet der onteerde vrouw, het kreunend geschrei van het verworpen kind, het wanhopige wraakgeroep van den vertrapten en verdierlijkten slaaf 2). Menschelijke hulp was er niet, maar dezelfde Geest Gods, die in de scheppingsdagen over den afgrond zweefde, zal door de Kerk het misvormd aanschijn der zedelijke wereld vernieuwen.

De Apostelen zijn, naar het bevel van Christus, uitgegaan over de aarde, hebben overal het evangelie verkondigd; hun eerste opvolgers hebben hun werk voortgezet, en Rome, de hoofdstad der heidensche wereld, Rome, de bewaarplaats van de duizenden afgoden der overwonnen volken, Rome wordt de zetelplaats van Christus' Stedehouder, de stoel der christelijke waarheid. Uit Rome rukten weleer de onoverwinnelijke legioenen, met den romeinschen adelaar, om door het zwaard de wereld te veroveren; nu trekken uit Rome de katholieke missionarissen met het kruis, om door de verkondiging van het evangelie, de wereld voor Christus te winnen. Reeds op

]) Nuyens, Het Katholicismus in betrekking met de beschaving; W. Devivier, Apologie van het Christendom, Hoofdst. V; G. Kurth, Les origines de la civilisation moderne (vertaald door O. Robijns, De wording der hedendaagsche beschaving); F. Hettinger, Apologie, V7, S. 176; P. Schanz, Apologie, III3, S. 611; J. V. de Groot, De Pausen en de Christelijke beschaving. 2) Gaume, Histoire de la société domestique ; Weisz, Apologie des Christenthams, III3, Erster Vortrag, S. 45.

Sluiten