Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het troostelooze agnosticisme (wij weten niet en zullen niet weten). We handelen over hem verder niet, omdat het onze bedoeling is te spreken over den religieuzen twijfel.

Er is echter ook een vorm van twijfel, waarover we eerst nog iets willen zeggen. Deze is:

b. De twijfel van den ongeloovige. Ook hierbij is er verscheidenheid. Vooral twee hoofdtypen vallen ons er bij op: de twijfel van den ongeloovige, die op grond van zijn hoogmoedig denken zijn bezwaren uitspreekt tegen de waarheid van Gods openbaring; en de twijfel van den ongeloovige, die in lichtzinnigheid liefst de lastige levensproblemen verdonkeremaant.

De twijfel van den trotschen ongeloovige, die te wijs is om Gods Woord te aanvaarden, wordt op den duur tot twijfelzucht en dat beteekent: tot scepticisme.

De twijfel van den lichtzinnige komt voor bij hen, die zich over de ontzaglijke vragen van het vanwaar en waarheen, van leven en dood, van tijd en eeuwigheid, van zonde en genade, van schuld en straf, van God en oordeel niet druk willen maken. Ze halen over alles de schouders op; men komt er immers toch niet uit! De toekomst zal het wel leeren!

Ze worden wel eens geschokt. Als de dood zich op, hun weg plaatst. Als er een oorlog uitbreekt. Als ernstige catastrophen dreigen.

Dan loopen ze ook nog wel eens tegen den Bijbel aan. Of tegen een geloovig Christen. Ze merken ineens een groote leegte. Ze twijfelen, of ze wel op vasten bodem staan. Ze voelen zich niet prettig. Maar als het leven zijn gewonen gang herneemt, of als men aan de verontrustende dingen gewend raakt, dan schudt men de twijfelingen als een lastig pak van zich en men gaat maar weer over tot de orde van den dag. Een-kleinigheid is er soms maar voor noodig om

Sluiten