Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en profeten: en de booze vijand zal van u wegvluchten".

Bunyan acht twijfel zonde te zijn; toch heeft hij er jaren lang mee te kampen gehad. Dr Whyte, de groote vertolker van Bunyans werken, zegt in zijn hoofdstuk over Reus Wanhoop: „Bunyans eigen ervaringen spreken sterk in deze verschrikkeüjke bladzijden mee. Toen hij deze bladzijden schreef, sprak hij direct en openhartig uit zijn eigen hart en geweten. Het zwart en bitter kort begrip van een heel zwart en bitter boekdeel is in deze vier of vijf bittere bladzijden samengeperst. Onlangs las ik „Genade overvloeiende" nog eens over, en teekende de plaatsen aan. waarin Bunyan zijn eigen ervaringen van twijfel, ongeloof en wanhoop beschrijft, maar ik gaf het op ze te tellen; ze zijn te talrijk".

Hoe vaak heeft Luther in het kasteel Twijfel verkeerd en is daar in de macht van den Reus Wanhoop gekomen! De kerkhistoricus Hase6) geeft ons daarvan treffende voorbeelden. Hij schrijft ö.a. dit: „Dr Jonas zeide tot Luther bij den avondmaaltijd, dat hij dien eigen dag gehandeld had over het woord van Paulus aan Timotheüs: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, en sprak: „O hoe heerlijk spreekt Paulus over zijn dood, ik kan het niet zoo gelooven". Daarop zeide Luther: Ik geloof, dat Paulus zelf het ook niet zoo vast heeft kunnen gelooven, als hij daarvan gesproken heeft. Ik kan het waarlijk ook helaas zoo vast ttiet gelooven, als ik daarover prediken, spreken en schrijven kan en zooals andere heden van mij wel denken, dat ik het zoo vast geloof. Even verder schrijft Hase: „Op zekeren dag klaagt aan Luther een vrouw, dat zij volstrekt niet meer gelooven kan. Luther zegt: „Kent gij nog uw kindergeloof ? „Ja," antwoordt de vrouw. Terwijl ze dat met vromen züt

6) Handbuch der Protestantischen Polemik.

13

Sluiten