Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurig opzegt, zegt Luther: „Houdt gij dit ook voor waar ?" en als de vrouw ja zegt, herneemt hij: „Waarlijk, houdt en gelooft gij deze woorden voor waar? Als zij dan niets dan de waarheid zijn, dan gelooft gij sterker dan ik» want ik moet alle dagen om vermeerdering van mijn geloof bidden". Verderop lezen we nog dit: „Anthonius Musa, predikant te Rochlitz, zegt mij, dat hij eens aan Luther zijn hart heeft uitgestort, dat hij zelf soms haast niet kan gelooven, wat hij aan anderen predikt. „God zij lof en dank, heeft Luther toen geantwoord, „dat het anderen ook zoo gaat; ik dacht, dat het met mij alléén zoo was". Dezen troost kon Musa zijn leven lang niet vergeten".

Melanchton is aan smartelijken twijfel niet ontkomen, eens was hij zoo diep verslagen, dat zijn gezondheid er ernstig onder leed en hij den dood nabij kwam.

Calvijn zal niet buiten eigen zielservaring om de belijdenis hebben gedaan, dat er in de geloovigen velerlei' twijfel en bezorgdheid wonen kan.

Hoe fijn teekent Ian Maclaren in zijn „Harten van goud" den twijfel van sommigen der kerkleden uit het afgelegen plaatsje in het Schotsche Laagland, Drumtochty. Wie denkt niet, als hij dit kunstwerk kent, aan dat hoofdstuk „Tegen de Overheden en Machten", waarin de folterende twijfel van Donald Menzies ten voeten uit wordt geschetst. „De machten der duisternis hadden den geheelen winter Donald duchtig beet gehad op allerlei listige wijzen en tegen de lente begon deze alle hoop te verliezen. Hij kwam eens in de week naar mijn huis met nieuws uit het strijdperk en ik kon drie zones van depressie onderscheiden. In de eerste klaagde hij over de ingekankerde gehechtheid aan deze wereld en zijn volslagen onverschilligheid voor geestelijke zaken

Sluiten