Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeslagen, om deze zekerheid des geloofs te verwerven. Geen offer heeft zij daarvoor te zwaar, geen boete te streng, geen bloed te kostbaar geacht. Zij heeft haar trachten te verkrijgen in den weg van wetsonderhouding en ceremoniëndienst, van bloedige en onbloedige offeranden, van pijniging en dooding des vleesches, van de wildste orgiën zoowel als van de strengste ascese. De menschheid vertoont ons in de geschiedenis van haar religieuze leven een strijd en een lijden, zoo diep en zoo zwaar, dat de rampen van het lot, de omwentelingen der maatschappij, de oorlogen der volken daarbij in de schaduw verdwijnen. Iedere bladzijde van deze inwendige geschiedenis verhaalt ons van tranen en verzuchtingen, van gebeden en smeekingen, van bestrijdingen en aanvechtingen. Onzekerheid, twijfel, vrees, schrik, angst knagen aan het hart en mengen zich in het leven van schier iederen mensch. Wat roerende jammerklachten worden niet uit godsdienstige liederen van alle volken gehoord! Hoe is niet de'ijdelheid van wereld en leven in de aangrijpendste tonen geuit! Aan welke bange worstelingen der ziel zijn niet de grootsten en de edelsten van ons geslacht ten prooi geweest!"

Ja, de twijfel heeft wel stevig zijn zetel opgericht, óók in het hart der kinderen Gods.

III. Twijfel in de Heilige Schrift.

.AlLS WIJ DEN BIJBEL LEZEN. MERKEN WE hoe het ook in het leven van hen, die wij de Bijbelheiligen noemen, heeft gestormd en geonweerd. Het spook

Sluiten