Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Welke functies van den mensch zijn bij den twijfel in actie ?

D E MENSCH BEZIT EEN KEN-, STREEF- EN gevoels-functie. In verband daarmee kunnen we spreken van intellectueelen of verstands-twijfel, van voluntatieven of wils-twijfel, en van emotioneelen of gevoels-twijfel.

Nu moeten we deze onderscheiding niet zóó opvatten, alsof bij den verstands-twijfel de wils- en gevoels-twijfel geheel uitgeschakeld zijn, bij den wils-twijfel de verstandsen gevoels-twijfel, en bij den gevoels-twijfel de verstandsen wils-twijfel. Zoo kunnen wij de functies van ons zieleleven niet van elkander scheiden, we kunnen ze niet precies in vakjes en hokjes indeelen. De mensch is daarvoor te veel een geheel, een eenheid. Maar het is zoo, dat bij den twijfel nu eens het verstand, en dan weer de wil of het gevoel op den voorgrond kan treden.

a. De verstands'twtf'fel. Het verstand werpt allerlei vragen op. Is het aan mij overgeleverde geloof wel waar? Zijn de voorstellingen, die ik critiekloos aanvaardde, wel juist ? Wat heb ik aan geformuleerde waarheden ? Wie bewijst, dat God bestaat, dat Christus Gods Zoon, dat de Bijbel de waarheid is ? Is de Christelijke Godsdienst wel de absolute en de eenig ware? Waarom zouden andere godsdiensten valsch zijn? Elke belijder houdt immers zijn eigen godsdienst voor den waren! Hoe valt het scheppingsverhaal te rijmen met de vondsten der wetenschap? Aan het vragen komt in dit opzicht geen einde.

Hoe ernstig de vragen ook mogen zijn bedoeld, we zouden al terstond aan deze verstands-twijfelaars willen voorhouden

Sluiten