Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan, wanneer men zelf geen weerstand kan bieden uit eigen belevenissen met God, dan is het geen wonder, dat men een weerlooze prooi wordt van den vijand en door twijfelzucht wordt verteerd.

We denken verder aan de verkeerde lectuur, waarmede men zijn leergierig hoofd en dorstig hart laaft en lescht. Iemand12) schrijft: „Men trachtte in vroeger eeuwen de koningen wel eens uit den weg te ruimen door hun een boek te zenden. Tusschen de bladen was dan een fijn gif gestrooid. Wanneer men het boek opende en al lezende het gif inademde, was men een kind des doods. Wat ik nu zeggen wilde, is dit: dat ér nóg wel zulke giftmengers onder de schrijvers gevonden worden. Zij geven boeken uit met giftige denkbeelden, giftige beginselen, giftige theorieën, en die worden dan gretig ingeademd door de open geesten, die deze geschriften verslinden. O, 't wordt alles zoo verleidelijk voorgesteld en in schoone vormen gekleed! Wat er staat is niet grof en gemeen, 't lijkt zelfs eerbiedig, maar ondertusschen ondermijnt het de zekerheid des geloofs. Dikwijls staat het half tusschen de regels te lezen, dat het toch niet zoo heel zeker is, of er wel een God bestaat en of de mensch wel een onsterfelijke ziel heeft, 't Is natuurlijk mogelijk, doch wie zal 't bewijzen? En dan, wat in den regel voor deugd en recht gehouden wordt, ach, 't geldt misschien in andere tijden en onder andere volken voor zonde en onrecht, — wie zal bewijzen, dat al die onderscheidingen van goed en kwaad geen droomen en inbeeldingen zijn?" Hoe listig verleidelijk klinkt b.v. het dichterwoord:

Om zoo'n futiele kwestie kan het Eden

Niet voor den mensch verloren zijn geraakt.13)

12) Da J. J. Knap Czn, Oude Paden, Jaargang XXI, blz. 101.

13) J. Greshoff, A. W., blz. 195.

Sluiten