Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote petroleumlamp, waardoor duizenden verdwalen en verongelukken'

Hoeveel onheil zouden niet hebben gesticht op geestelijk en zedelijk gebied, boeken als van den talentvollen schrijver Oscar O'Flahertie Wilde, met hun zeer bedenkelijke moraliteit!

En voeg nu bij den omgang met menschen, die ongeloofstheorieën voordragen, en het lezen van verkeerde lectuur, als Dritte im Bunde nog de studie, welke ook ons geloof aan het wankelen kan brengen, vooral van jonge menschen. De studie voert ons tot werken van kundige meesters, die vaak met veel overtuiging en enthousiasme hun ongeloovige wetenschap als een evangelie opdisschen. Hoevelen heeft dit gebracht tot een betwijfelen van wat, vroeger kinderlijk geloovig werd aanvaard ! Men acht dan het gelooven met weten in strijd en kiest het weten boven het gelooven. Hoevelen zweren liever bij het woord van een of anderen geleerde, dan bij het eeuwig-blijvend Woord van God! Ze hebben den twijfel naar binnen laten sluipen en lijden schipbreuk in hun vroeger innigste overtuiging. Terwijl toch ware wetenschap heelemaal niet van de geopenbaarde waarheid behoeft te verwijderen.

De vermaarde Mosheim (f 1755), de vader der nieuwe kerkgeschiedenis, schrijft in zijn „Zedenleer": „Mij komt een mensch, wien de aardsche wereld bekend is en die nochtans niets weet van de hemelsche, voor als een vierkante driehoek of als een honderdjarig kind".

Roger Bacon, de grondlegger der natuur-wetenschappelijke denkwijze, heeft gezegd: „Een weinig wetenschap voert van God af, maar grondig onderzoek leidt naar God terug".

Boyle schreef: „De echte natuuronderzoeker kan nergens

Sluiten