Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulken twijfel is Gods tooverzang, zulke twijfelaars wil God zegenen, op velen hunner is van toepassing het woord uit het Evangelie: „En het geschiedde, als zij twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende kleeding", en die mannen waren hemelboden, die stonden naast het graf van den verrezen Heiland (Luk. 24 : 4).

Niet dat ik wil zingen het loflied van den twijfel. Ik wil zingen het loflied van den echten, positieven, pijnigenden religieuzen, beter godsdienstigen twijfel, waarin God werkt. De religieuze twijfel wordt alleen een gevaarlijke woekerplant, als hij niet tijdig wordt overwonnen."22)

Daarom komt deze schijver tot de conclusie: „Bestendigde twijfel is zonde".22)

Prof. Hoekstra is het met deze meeningen niet eens. Hij zegt: „Dit waardeeringsoordeel over den twijfel kan het onze niet zijn. We willen allerminst ontkennen, dat de twijfel nuttig kan zijn en leiden tot verdieping van het geestelijk leven. In dit opzicht heeft Dr Stegenga gelijk. Toch neemt dit het zondig karakter van den religieuzen twijfel niet weg. Een zware val van een Christen in de zonde kan voeren tot verdieping van zijn geloof, tot een nauwgezetter waken en vuriger bidden, tot een meer liefhebben van den Heere Jezus. Maar al komt door Gods bestuur over de zonde uit het kwade soms het goede voort, zonde blijft zonde. Zoo is het ook met den twijfel."23)

Deze beschouwing lijkt ons de juiste. Twijfel is een vorm, zoo niet van ongeloof, dan toch van ongeloovigheid. Hij heeft zeker niet het geloof tot bron. En de Schrift zegt: Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde (Rom. 14 : 23).

22) Van Twijfel tot Zekerheid, a. w., blz. 18 en 19. 23} Dr Hoekstra, Twijfel, blz. 67.

Sluiten