Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan" (Matth. 18 : 3). Kortom, we moeten onzen hoogmoed afleggen.

b. Overgave aan God en Christus. Ziehier een tweede geneesmiddel tegen de zonde van den twijfel. Onbeslistheid is fataal, moer wel tot twijfel voeren. God vraagt ons de keuze: „Kiest u heden, Wien gij dienen zult 1" We kunnen niet tegelijk van twee wallen eten. Alle halfheid werkt verlammend. God vraagt ons geheel, d.w.z. dus met al wat ons eigendom heet; God eischt ons op met ons geld, onze vrees, onze zonden, onzen tijd. Het gedeelde hart is oorzaak van de verwijdering van God en het wonen in Mesech.

c. Leven door geloof en gebed. Waar geloof is, is gebed, en waar gebed is, is geloof. Maar daar kan de twijfel niet aarden. We wezen er reeds op: geloof is zekere kennis en vast vertrouwen. En als men nu vraagt: Ja maar, twijfel is juist geloofswankeling, hoe kunt ge hier dan het geloof te hulp roepen? Dan antwoorden we: het geloof is Gods gave. Laten we van Gods gave dus gebruik maken en haar niet ongebruikt laten liggen.

En laten we haar sterken door gebed. „Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel 1" (Jac. 5 : 16b). Het is juist Gods oneindige grootheid, dat Hij naar alle smeekingen van al Zijn schepselen hooren kan en wil. We kunnen ons hieraan houden: „Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoe veel te meer zal de hemelsche Vader den Heiligen Geest geven aan hen, die Hem bidden ?" (Luk. 11 :13). En wie den Heiligen Geest ontvangen, kunnen in den nacht des twijfels niet verzonken blijven.

d. De sterkende kracht van het lied. Daar waar de psalmen en liederen des geloofs worden gezongen, wordt de duivel met zijn influisteringen op de vlucht gedreven.

Sluiten