Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manieren; en dan gevoelt zij in liefhebbende kracht een trek des Heiligen Geestes, als een levende fontein, die vloeit met rivieren der eeuwige zoetigheid. Als de ziel zoo hoog in het licht komt, dat het verstand verblind wordt gelijk het oog van de klaarheid der zon, zoo ontvangt zij boven de verstandelijke kracht een simpel oog, open geloken in de werkelijkheid der liefhebbende kracht; welk oog met een simpel aanschouwen in die geestelijke klaarheid ziet al wat God is eenvuldiglijk. Maar wat de geest des menschen dan gebeurt, en wat hij bekent op zijn tijd, dat is niet met woorden uit te spreken, noch hij bekent dat niet volkomen, als hij weder tot zichzelf komt."

Christus leeft. Wie met, in en door Hem leeft, wie levensgemeenschap met Hem smaakt, kan in geen twijfelnacht en twijfelstorm blijven dolen. Hij komt tot inwendige zekerheid, die hem als Paulus doet zegezingen: „Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere" (Rom. 8 : 38 en 39).

Dit is Christus' eigen raad aan alle twijfelzuchtigen: „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven". Wie naar deze roepstem hoort en haar opvolgt, zal als Jacobus Revius leeren belijden:

Gij kalmt de sture25) zee,

En brengt, die U gelooven. Op een behouden ree,

Daar zij U eeuwig loven.

25) Verbolgen.

Sluiten