Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien V den regter ovdevere en den regter u den 1 dien«»r tf®2m en | in de gevangenis geworpen

wordt. Voorwaar ik zeg u: gij zult daar geenszins -J

uitkomen tot dat g> den laatsten penning zult be- J|

de^eboTige'^in"' Christus iin uiterlijke godsdienst ^ '...li. ËË Je;'Wetende dai ?Hp. medegelopwigf "iets Tegen hem heeft, zich daarover met hem verzoend.

Ieder kan ook spoedig begrijpen, waarom Christus een onverzoenlijken dienaar niet altijd dulden wil.

Want als Christus met Zijn dood. hem, als een vijand, met God verzoend heeft, dan moet hij niet zijne oude vijandschap, maar onder de zedelijke wei die verzoening letoijzen, ook jegens zijn wederpartijder die hem verklaagt.

Anders is hij geen dienaar maar een uestrijder van

Hij mag zelfs niet daarmeê wachten tot dat zijn aanklager tot hem komt, maar hij moet als Christus tot verzoening gezind, eerst tot zijn wederpartijder komen, al meent hij ook dat de aanklagt onwettig is. Ja al meent hij zelfs dat de aanklagt een laster is; omdat zijne meening geen regel is van Christelijk gedrag.

Tiaarom verbiedt hem ook het formulier voor het Avondmaal des Heeren, juist in overeenstemming met dezen tekst in deze woorden, dat //alle degene die een ergerlijk leven leiden, zoc lang zij in zulke lasteringen" _ lel vooral op het woord lasteringen — '/blijven, zullen zich deze spijze (welke Christus alleen zijn geloovi«e verordineerd heeft) onthouden, opdat hun

Sluiten