Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van D'Etémare, op de Christenen rust, tegen wie God de bedreiging vervuld heeft: „dat Hij tot hen zou spreken in een vreemde taal; dat zij met de ooren zouden hooren en niet verstaan." *

2? Is de afschaffing van een vreemde taal bij onze godsdienstoefeningen noodzakelijk, omdat het volk' die niet verstaat, dan is de invoering van de moedertaal zeker zeer gewenscht.

Men heeft die wenschelijkheid bij ons van zekere zijde wel eens betwist en er op gewezen, dat dan toch uit den boezem der gemeenten zelve die wensch moest opkomen.

Men vergete hierbij echter niet, wat de kracht der gewoonte vermag en ook, dat de toestand onzer meeste gemeenten van dien aard is, dat zy eenvoudig aannemen wat de pastoors of hoofden der kerk als goed en nuttig voorhouden. Zy behelpen zich met hetgeen zy hebben en kunnen zich daar zeker tevreden en gelukkig mee gevoelen. Maar hebben zy geen recht op iets beters en maken wij eigenlyk geen misbruik van hun eenvoudigheid, wanneer wy hun dat betere onthouden? — Zou het gebruik van de moedertaal by de bediening der Sacramenten op initiatief van de leeken zyn ingevoerd? Het is niet waarschijnlijk. Immers zij hadden hun vertaling in de hand en konden den geestelijke gemakkelijk volgen.

Neen, bij dergelyke vragen, die een zekere mate van ontwikkeling vereischen, (verre zij het ondertusschen van ons de kiemen en eenvoudigen van hart daarom te willen minachten!) mag men niet te veel gewicht hechten aan het oordeel der menigte en nog minder van haar initiatief verwachten.

Maar wij vragen: is de wensch naar het gebruik van de moedertaal in onze gemeenten niet geuit? O, zeer zeker; in vroeger en later tijd. Voor vele leeken is dit reeds lang een uitgemaakte zaak, zoodat sommigen zich niet weinig verbazen, dat dit punt eerst nu nog bewezen moet worden.

Ziedaar dus een andere richting in onze kerk, waarmee niet minder rekening gehouden moet worden dan met de

*) Vgl. Ond-EathoUek, 1888, pag. 3 en Nonv. Ecoles, 1784, 21 Mei.

Sluiten