Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerstgenoemde. Aan den sedert lang gekoesterden wensch van de eene dient eindelijk voldaan te worden, terwijl de bezwaren van de andere partij door voorafgaande bespreking en onderricht kunnen weggenomen worden.

Wij durven niet beweren, dat met de invoering van de moedertaal flauwheid en onverschilligheid op godsdienstig gebied een einde zullen nemen; maar toch mag de verwachting uitgesproken worden, dat velen meer belangstelling zullen toonen voor een godsdienstoefening, waaraan zij zelf meer deelnemen. Nog eens, wij vleien ons niet, dat met de invoering van de moedertaal het peil van geestelijk leven in onze kerk tot een ongekende hoogte zal stijgen; maar wy stellen ons ernstig de vraag: zijn wij niet verplicht alle middelen in het werk te stellen, om de gevolgen van den verderfelijken geest des tijds te voorkomen, en het tegenwoordig, maar vooral het opkomend geslacht niet van ons af te stooten door gebruiken, die met het wezen van den godsdienst niets te maken hebben en door ons niet verdedigd kunnen worden? Het gebruik nu van een oude, doode taal by de gebeden onzer offerande, heeft geen reden van bestaan; derhalve is de invoering van de moedertaal hoogst wenschelyk.

3° Niet alles echter wat gewenscht wordt is uitvoerbaar in de practyk en zoo beredeneert men ook de onmogelijkheid van de invoering der moedertaal by onze offerande der Mis,

Kunnen wy, zegt men, de gewone gebeden der Mis zonder eenige wyziging in het Hollandsen overbrengen? en .— wat zal ér van onze koren terecht komen, die zoo gewoon zyn aan hun Gregoriaansche gezangen of zoo gehecht aan hunne muziekmissen ?

Om met het laatste te beginnen — voor zoover onze koren geen radicale hervorming behoeven, zoodat ook deze in waarheid deel nemen aan en medewerken tot de gemeenschappelyke godsdienstoefening, moeten zy natuurlyk in de gelegenheid gesteld worden, in plaats van Latijn Hollandsen te zingen. Dat zy tegen deze verandering op zich zelf iets kunnen hebben, is niet waarschynlyk; getuige het gebruik van de moedertaal in sommige gedeelten van de vesper. Het komt er slechts op aan, dat, wat men hun voor ruil in handen geeft, op muzikaal

Sluiten