Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied minstens even goed of beter is. En zou men nu in ernst de onmogelijkheid van het laatste willen beweren? Zijn de in onze meeste kerken gebruikte Gregoriaansche of andere missen zulke meesterstukken van kunst, dat zij door niets anders vervangen kunnen worden? Wij gelooven het niet, maar spreken de overtuiging uit, dat, gebruik makende van het reeds elders geleverde en ook van de muzikale krachten in eigen boezem, wel degelijk iets tot stand zou kunnen gebracht worden, om het Latijn te vervangen. Het vervangen van de groote Latijnsche muziekmissen zou zeker zoo gemakkelijk niet gaan. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Men zal hiermee voorzichtig te werk moeten gaan en een tyd van overgang bepalen.

Intussehen moet het groote doel blijven: gemeenschappelijk gezang van de heele gemeente; dus eenvoudige, gemakkelijke melodieën. Voor het mogelyke hiervan verwijzen wij naar onze Oud-Katholieke broeders in Duitschland, Zwitserland en ook in de kleine gemeente van Parijs.

Wat de gebeden aan het altaar betreft, vragen wij: waarom zouden deze niet in het Hollandsen gelezen kunnen worden? Zouden zy onverstaanbaar of ongeschikt zyn in de moedertaal? Maar dan zouden zy ook in de Latynsche taal aan dit euvel moeten lijden. En wat zou ons ook beletten, om, waar de hoofdzaak hetzelfde blijft, in enkele onderdeden, zoo noodig, een kleine wyziging te brengen? Is hieromtrent geen afwisseling in alle oude en nieuwe liturgieën?

Wy geven toe, dat van den priester, als liturg, meer gevorderd zal worden. Men zal zich, by het lezen van de heilige Mis, van vele eigenaardigheden, die thans in zwang zyn, (omdat het Latyn niet bloost) moeten onthouden. Men zal zich, om eentonigheid te voorkomen, byzonder op stembuiging, enz. moeten toeleggen. Maar is dat te veel gevraagd? Zou dit de algemeene goede zaak niet bevorderen?

Op welke wijze de geschikte voorbereiding van den liturg verkregen kan worden, heeft de commissie niet te bepalen, maar mag veilig aan de goede zorg der bisschoppen overgelaten worden.

Wanneer eindelyk tot de invoering van de moedertaal mocht besloten worden, dan zou het zeker wel het geschiktst zyn hiermee te beginnen in onze zoogenaamde stille Diensten.

Sluiten