Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij koesteren eehter de vaste overtuiging, dat ook in de zoogen. gezongen Diensten, behalve evangelie en epistel, de stukken, die anders in het Latijn gezongen worden, ook in het Hollandsch op de oude bekende melodie├źn met veel stichting kunnen voorgedragen worden. Wij verwijzen hier naar bijlage B.

Ten slotte vermelden wij, dat wy ons voor het muzikale gedeelte van de medewerking van den heer A. B. H. Veeheij, te Rotterdam verzekerd hebben. Het gunstig advies van dezen heer was ons van veel waarde. Immers, hoewel hij als artist het verdwynen der groote muziekmissen van onze koren als een verlies beschouwde, was hij toch overtuigd, dat, om samenwerking tussehen priester en gemeente te verkrygen, dit noodzakelijk was en in plaats van Latijn Hollandsch gezongen moest worden. Reeds betoonde hij ook zijn belangstelling door het componeeren van een mis op Hollandschen tekst, die U onder bijlage C wordt voorgelegd.

Meenende hiermede hare taak volbracht te hebben, biedt de Commissie met verschuldigden eerbied haren arbeid aan.

De commifesie voornoemd:

n.jprjjj9┬╗

f. kenninck.

Utrecht, 22 April 1895.

Sluiten