Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemeuts kweekschool te Soerakarta, voor 36 kweekelingen, geraamd op f 22000. Behalve den directeur, zijn daar drie nederlandsche docenten en drie inlandsche hulponderwijzers. Het Genootschap' kon niet meer dan ƒ 3820 aan de kweekschool besteden, en met zó\5 gebrekkige middelen is de uitslag gebrekkig, de arbeid ontmoedigend. Sints zeven jaren werd bij de Regering aangedrongen op maatregelen, om in de Minahasa eene kweekschool voor onderwijzers op zulk een' voet te brengen, als het belang der zaak en het ontwikkelde schoolwezen aldaar het eischen. Geen antwoord, tot eindelijk het zelfde regeringsbesluit op alle vertoogen en voórstellen van het Genootschap besliste met een eenvoudig: gewezen van de hand. Een vorig Resident alleen had het in der tijd billijk gevonden, dat het Gouvernement iets bijdroeg voor eene kweekschool, waarop ook de onderwijzers voor de gouvernements- en negerijschol en werden opgeleid; hij had eene subsidie verschaft van ƒ 500, die evenwel in Maart 1870 zonder meer werd ingehouden. De kweekschool moet verbeterd worden, de Minahasa heeft er regt op, het naburig Gorontalo, de nabijgelegen Talaur- en Sangi-eilanden, met hun 20 scholen en hun 1000 leerlingen, hebben er mede eene dringende behoefte aan. Het Genootschap kan het alleen niet doen, en nu het 'gebleken is, dat van de Regering niets in dezen is te wachten, wilt gij nu helpen, of wilt gij, dat de kweekschool gesloten worde, die de 147 scholen in de Minahasa van inlandsche onderwijzers moet voorzien?

Voor de kweekschool wordt gevorderd: ƒ8000 in eens tot inrigting der gebouwen, verder ƒ 7000 jaarlijks, en deze som is zoo gering tegenover de ƒ 50000, waarop de Inspecteur van het inlandsch onderwijs- de kosten voor eene kweekschool in de Minahasa schijnt geschat te heb-

Sluiten