Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die vooreerst ten minste nog noodiger is dan velerlei kennis. En ook met het oog' daarop hebben Bestuurders van bet Nederlandsche zendelinggenootschap volle vrijmoedigheid, allen, die op de gezonde ontwikkeling der bevolking in de Minahasa • prijs stellen, op te roepen, om hen te steunen bij hunne pogingen ten goede.

Zij hebben gedaan, wat zij kunnen. Zij zullen blijven arbeiden, tot dat het voortgaan hun onmogelijk blijkt. Moeten zij ten slotte de kweekschool en de scholen aan haar lot overlaten, de verantwoording komt niet voor hen, die beproefd hebben, te doen wat noodig is, maar voor hen, die niets wilden doen, toen het nog tijd was. En dan zal geaatlands kwijnende of verlaten kweekschool, dan zullen de gesloten of gebrekkig werkende scholen daar staan, als de bedroevende en diep beschamende teekenen, dat ons Nederland voor dat volk van goeden aanleg niet wilde doen, wat regt en pligt was. En gij, tot wie mede dit woord komt, dit eenvoudig, ernstig woord, waarin u de toestand wordt blootgelegd, zoudt gij dat kunnen verantwoorden voor het buitenland en voor het nageslacht, voor uw geweten en voor God?

Het Hoofdbestuur van het Nederlandsch zendelinggenootschap.

B. J. ADRIANI. C. PLAAT.

J. CRAANDIJK. C. W. VAN DER POT.

F. DEKKER. J. HERMAN DE RIDDER. W. FRANCKEN, Az. J. J. PRINS.

W. Th. VAN GRIETHU1JSEN. D. PIJZEL.

H. HIEBINK. W. P. SOHEÜER.

H. KRUIJFF. 3. TIDEMAN.

L. V. LEDEBOER, Bz. D. H. H. TUSSEN.

J. C. NEURDENBURG. J. C. VELTCAMP HELBACH.

G. K. NIEMANN. H. L. VINKE. W. VAN OORDE.

Sluiten