Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrye Universiteit '"' Amsterdam

. Rutgers archief

Eén zware slag heeft de Christelijke gemeente in Neder' land getroffen.

Op het voorstel van het Bestuur der Amsterdamsche Afdeeling, hebben de Afgevaardigden van het Nederlandsch Bijbelgenootschap in de algemeene vergadering Van den W™Augustus 1870 bepaald, dat eene nieuwe niet kerkelijk goed' gekeurde vertaling des Nieuwen Testaments zoude worden verspreid door en op kosten van dat Bijbelgenootschap. Zij hebben zich daardoor vereenigd met de verklaring van de Heer en die thans Bestuurders ztjn'xan de Amsterdamsche Af deeling, waarbij de Statfn-vertaling verouderd genoemd wordt. Nevens die verouderde zal dan nu ook de nieuwe vertaling in de gemeente worden verkocht en uitgedeeld. Niettegenstaande de krachtige tegenspraak van den Voorzitter, van eenige leden des Hoofdbestuurs en van eenige Afgevaardigden, is daartoe besloten met eene groote meerderheid.

Eerst weinige dagen voor de algemeene vergadering kreeg ik een exemplaar in handen van den Beschrijvingsbrief, waar' in het voorstel van het Bestuur der Amsterdamsche Afdeeling gevonden wordt. Het hierachter volgend Adres aan het Hoofdbestuur was daarvan het gevolg. Het is op den S**1 Augustus ingezonden en berigt van den ontvangst is mij d.d. 6den Augustus gegeven door den Secretaris van het Hoofdbestuur. Bc achtte wttjr'; verplicht mijne waarschuwende stem daartegen te doen hoor en en richtte mij daarom met bescheidenheid nut tot de gemeente, niet eens tot alle Besturen der Af deelingen, maar alleen tot het Hoofdestuur met een geschreven adres.

Sluiten