Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit adres is echter, of om de kortheid des tijds of om de afwezigheid van den hooggeachten Voorzitter, aan de Leden van het Hoofdbestuur niet medegedeeld, en ook niet ter tafel gebracht in de vergadering des Hoofdbestuurs voorafgaande aan de algemeene vergadering.

Terwijl ik er over nadacht of niet de gemeente, waarin die vertaling nu nevens de getrouwe Staten-overzetting vet-> spreid, zal worden, recht had op de mededeeling van den loop der zalen y--werd ik tot de uitgave van mijn adres genoodzaakt door dé Kerkelijke Courant van 20 Aug. II. n°. 34 die . mij door een mijner vrienden werd. ter. hand gesteld.

Nu de Kerkelijke Couranti. in zijn verslag van de algemeene vergadering mïj uitdrukkelijk genoemd heeft en de aandacht gevestigd heeft op mijn^yadres, welks inhoud zelfs aan de Afgevaardigden onbekend was gebleven, is het natuuvlijk dat men, om welke reden dan. ook, dien inhoud wenscht te kennen. Aan dien billijken wensèh wordt bij dezen voldaan. Zonder eenige verandering wordt het nu door mij in het licht gegeven. Moge het nog eenige uitwerking hebben!.

He voorstanders der nieuwe vertaling noemen haar gaarne de Synodale vertaling. Zij is dat niet. Wel is door de Synode de vertaling in het aanzijn geroepen, maar toen zij gereed was heeft de Synode van 1866, die het voorbericht' daarvoor schreef, verklaard daarvoor niet aansprakelijk te willen zijn. Zij heeft die ook niet kerkelijk ingevoerd. Daartoe had die Synode ook geene, bevoegdheid. Men wil echter met dit woord eene kerkelijke kleur geven aan de nieuwe vertaling. Dit behoort niet te geschieden. Het Bijbelgenootschap zal metterdaad eene niet kerkelijk erkende, niet kerkelijk ingevoerde en gebruikte vertaling verspreiden.

Sluiten