Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN BfiET HOOFDBESTUUR VAN HET NEDERLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP.

De ondergeteekende, sedert meer dan 40 jaren Hd van het Nederl. Bijbel-Genootschap en steeds een oprecht en hartelijk voorstander van de goede zaak, die door dit Genootschap bevorderd wordt, heeft dezer dagen vernomen, dat in den Beschrijvingsbrief van het Hoofdbestuur gericht aan de, Bestuurders der Afdeelingen, als derde punt van behandeling, een voorstel'is gedaan tot het verspreiden der nieuwe vertaliag des Bijbels (N° 7) door het Nederlandsche Bijbel-Genootschap.

Om het gewicht der zaak veroorlooft hij zich als lid en Oud-Bëstuurder dè bedenkingen, die daartegen bij hem zijn opgerezen, onder Uwe aandacht te brengen.

Het derde punt van behandeling wordt aMus opgegeven. .

IE. De Amsterdamsche Afdeeling van het Nederl. Bijbelgenootschap m aanmerking nemende:

_ Dat de Algemeene Synode der Nederl. Hervormde kerk bij Besluit van 9 Juhj 1866 voor huiseüjk en kerkelyk gebruik heeft aanbevolen de door hare daartoe benoemde Commissie naar'de tegenwoordige behoeften der gemeenten ingerichte vertaling van het Nieuwe Testament;

Dat deze vertaling door spelling en stijl voor den tegenwooraigeö tnd beter geschikt is ter bevordering van het recht verstand oer meuw-testamentische schriften, dan de meer dan twee eeuwen' heugende voor haren tyd voortreffehjke, maar thans verouderde Stater-vertaling; « wy

Sluiten