Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat gelijk het Bijbelgenootschap om dezelfde reden, naast de oorspronkelijke vertaling van Lüther, de door de Luthersche Synode verbeterde verkrijgbaar ge,steld heeft en uitgereikt , het ook behoort te zorgen; dat de leden der Hervormde gemeente in de gelegenheid gesteld worden, om de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament te kunnen verkrijgen;

Dat de kosten tot aankoop der voornoemde vertaling van het Nieuwe Testament niet in vergelijking kunnen komen bij die er besteed worden aan eene nieuwe bijbelvertaling in het Maleisch, Bataksch of andere talen;

Stelt voor:

Dat het Hoofdbestuur gemachtigd worde, om te zorgen, dat er benevens de Staten-vertaling 'van het Nieuwe Testament, voortaan in het Bijbel-depót voor de Afdeelingen verkrijgbaar zullen zijn, exemplaren van de in 1867.van wege de Synode der Hervormde Kerk uitgegeven vertaling van het Nieuwe Testament zonder aanteekening of uitlegging; dat het zich die op de minst kostbare wijze, naar art. 2 van het reglement D verschaffen, volgens de bepalingen in art. 5 van voornoemd reglement aan de dit begeerende Afdeelingen uitreiken, en ze op de jaarlijksche prijslijst vermelden zal."

Terstond reeds de aanhef van dit voorstel mag wel ernstige overweging opwekken. Hij is zeker niet overeenkomstig met de waarheid. De leden der Amsterdamsche Afdeeling kunnen zich niet op die wijze hebben uitgelaten. Zij hebben zeker de voortreffelijke Staten-vertaling niet willen smaden. Waarom waren en bleven zij dan leden van het Nederl. Bijbel-Genootschap? Inwoners van Amsterdam, eene stad, van ouds af, om hare goede trouw geroemd en geacht, zullen in het maatschappelijke met prijzen, een Boekhouder, die de zaak van zijn patroon ondermijnt en diens handelsboeken gedeeltelijk onecht verklaart, gedeeltelijk als vervalscht brandmerkt. Op godsdienstig gebied zullen zij niet anders oordeelen. Zij moeten zoodanige handelwijze ongeoorloofd achten.

Neen! het is zeker niet de Amsterdamsche Afdeeling, maar alleen het Bestuur dier Afdeeling, dat dit voorstel

Sluiten