Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op deze wijze gedaan heeft. En moge nu ook in gewone tijden en zaken het Bestuur eener Afdeeling optreden namens de leden, zoo geldt dit toch thans niet in eene zoo gewichtige zaak. Daartoe is dat Bestuur niet gekwalifiV céerd. De leden hebben dat Bestuur niet gemachtigd, om de voortreffelijke Staten-vertaling op schampere wijze verouderd te noemen. De spelling moge even als het ge-1 bruik van eenige woorden en uitdrukkingen veranderd' zijn, maar de vertaling zelve is om hare' getrouwheid en deugd ten hoogste geacht en steeds bemind bij tienduizenden, die haar met dankbaarheid gebruiken. Het Amsterd. Bestuur is niet gemachtigd haar te verachten als eene verouderde. Dat is niet alleen smadelijk voor dié Vertaling, maar ook voor het Bijbel-Genootschap zelve, dat die vertaling blijft uitreiken. Was zij verouderd, dat onwaar is, dan moest mén haar afschaffen.

Vier beweegredenen pf gronden worden er opgegeven, waarop het voorstel van de overneming der nieuwe Vertaling door het Bijbel-Genootschap steunt.

De eerste grond, die aangevoerd wordt, is in strijd met de waarheid.

De algemeene Synode der Ned. Hervormde kerk heeft bij Besluit van 9 Juli 1866 de nieuwe vertaling niet aanbevolen voor huiselijk en kerkelijk gebruik.

Nadat toch het Moderamen der Bijbelvertalers iü 1866 herinnerd had, dat thans door dé Synode een voorbericht behoorde gesteld te worden, waarin de ware verhouding der Synode tot deze vertaling duidelijk kenbaar gemaakt worde, werd door de Synode het voorbericht gearresteerd, dat voor elk exemplaar moet worden gedrukt en dat aldus luidt:

De algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitvoering gevende aan de besluiten van hare voorgangsters ter zake van de door hare zorg ondernomen nieuwe Bijbelvertaling, om, wegens de meerdere moeijelijkheden, aan de vertaling des Ouden Testaments verbonden, met de uitgave van die des Nieu-

Sluiten