Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan had moeten worden aangetoond, dat do Statenvertaling in getrouwheid, waarheid, duidelijkheid enz. zoo ver overtroffen werd door de nieuwe vertaling, dat men haar als verouderd moest op zijde zetten. Dat is niet geschied!

Dat overigens de nieuwe vertaling, wat taal en stijl betreft, aanbeveling verdient boven de Statenvertaling, •'zoo als zij thans wordt uitgegeven naar de thans meest gebruikelijke taal en spelling, — dit is nog niet gebleken.

De keus van den Taai-corrector was niet zèer gelukkig! Toen voor 25 jaren de drie alleszins kundige mannen hunne taak hadden verrigt, is het Nieuwe Testament, door hen ter uitgave voorbereid, ter verdere bezorging aan een taai-corrector overgegeven, die echter de noódige kennis van het Grieksch niet bezat' en geen Theologant was, die j dan ook, door zijne eigendunkelijke en onbehoorlijke veranderingen, aan het Hoofdbestuur later veel moeite en verdriet heeft veroorzaakt. Hoe is het nu mogelijk dat men weder op dezelfde klip verzeild is? Dat 'men denzelfden man weder als taai-corrector heeft aangesteld bij de nieuwe vertaling eens Bijbels?

De derde grond voor het voorstel is den ondergeteekende niet duidelijk en hem ontbreekt de tijd om dit te onderzoeken.

Hij vraagt alleen: heeft de Luthersche Synode de vertaling van Lnther verklaard verouderd te zijn? Het geldt hier niet de spelling en eenige woorden en uitdrukkingen die nu zoo niet meer in gebruik zijn. Maar heeft zij waarlijk eene nieuwe vertaling van den Griekschen tekst gegeven? Verspreidt zij nu twee vertalingen van Het NieUwe Testament, de eene naar Luther, de andere daarvan afwijkende ? Het schijnt ongeloofelijk te zijn. Maar zeker is het dat de groote hervormer, die geene eigene eer zocht, maar van eerbied en liefde voor Gods woord vervuld was — dat hij met hart en ziel verfoeid zoude hebben eene bijbelvertaling, waarin sommige boeken ver-

Sluiten