Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len aanvoeren wat daarvoor te zeggen was, is hierdoor reeds het" voorstel zelf geoordeeld.'

Beschouwen wij het voorstel zelf, dan liggen gewichtige en groote hïzwaren voor ons.

. Da 'Synode wil niet aansprakelijk" zijn voor de nieuwe vertaling. Zal dan het Nederl. Bijbelgenootschap die vei*antwoording op "zich nemen? Zal het door de verspreiding daarvan verklaren dat de nieu ve vertaling getrouw, waar en duidelijk is, meer dan de Staten-vertaling? Naar het oordeel van den ondergeteeken le. is zij dat niet. En zal dit nu door het Bijbelgenootschap afhankelijk worden gamaukt van eene hoofdelijke stemming der nu juist aanwezige afgevaardigden? Zal liet werk der Bijbelverspreiding en de bloei des Genootschaps daardoor bevorderd • worden?

Het is niet alleen het Bijbelgenootschap dat hierdoor lijden zoiide maar ook het recht gebruik des Bijbels en de Christelijke gemeente. Als dit voorstel wordt aangenomen , 't geen God verhoede! dan zullen er weldra gavonden worden die aan de Staten vertaling zich op bygeloovige \v:jze zullen vastklemmen; maar zeer veel meer die zulk een Bijbel ter zijde zullen leggen. '

Wat zouden zij er ook aan hebben? De nieuwe vertalers van het Oude en Nieuwe Testament zijn wel niet allen bekend en zij staan ook niet allen op denzelfden grond; — maar er zijn or toch onder van" wie het bekend is dat zij den Bijdel niet als de heilige Schnft,achten maar beschouwen als Israëlitische .en Oud-Christelijke literatuur. Daar zijn er onder die de echtheid van onderscheidene boeken, ook des Nieuwen Testaments, ja zelfs van het boek dat zij vertaalden, ontkennen. ' Daar zijn er onder die geheele pericopen of verzen, in vrij grooten getale als onecht verwerpen.

Wie heeft lust om zulk een dubieusen JBijbel te lezen? En als iemand, den Bijbel lezende door een of ander

Sluiten