Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NASCHBIFT.

In het Adres aan het Hoof-Bestuur heb ik mij, zoo als billijk en noodzakelijk was, streng gehouden aan de beschouwing van het voorstel. Geheel èn al heb ik mij daarin onthouden van iedere critiek der nieuwe vertaling. Dat mogt daar niet geschieden. Evenmin in eene vergadering des Hoofd-Bestuurs, als in de algemeene vergadering der Afgevaardigden zoude eene discussie over de vertaling in haar geheel of over de vertolking van deze of die teksten gepast zijn geweest. Daar mij ook de toegang niet openstond tot die vergaderingen, zoude ik mijne aanmerkingen niet kunnen toelichten of verdedigen.

Vroeger was door mij de nieuwe Vertaling niet opzettehjkIntoetst, daar ztij gelijk stond met andere particuliere Vertalingen b. v. door van Vloten, Hamels veld, van der Palm, Vissering en andere gegeven, en de beoórdëeling daarvan niet op mijn weg lag. Nadat ik echter het voorstel in den Beschrijvingsbrief gelezen had, ben ik terstond met dat onderzoek in ernst begonnen. Die het gewicht en den aard van zoodanig onderzoek kent, weet dat dit niet een werk van weinige dagen is. Toch heb ik spoedig genoeg van deze vertaling gezien om ongunstig te oordeelen over de getrouwheid en juistheid, om te weten, dat de duidelijkheid en schoonheid van de Neder-

Sluiten