Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks gedaan had; en dat kruis des onschuldigen, het-is juist de behoudenis van verlorenen! Als we zien op dat kruis en op zijne uitwerking, dan kan twijfel aan het Godsbestuur ook wel nooit meer opkomen; en als God ons gaf, er ook in te roemen, omdat door dat kruis ook wijzelven met Hem zijn verzoend, dan is al het leed dezer aarde geen wezenlijk leed meer, maar slechts oefening, vorming, volmaking. —Ja! zoo is het met allen, die in waarheid schapen zijn van den goeden Herder; en in plaats van de vraag: wat hebben ze gedaan, om ook leed te ontvangen ? is het dan ten hunnen aanzien juist de vraag: wat hebben ze gedaan, dat de Allerhoogste zoo goed voor hen is, dat Hijzelf hun toezendt wat een ieder noodig heeft, dat Hij ook door lijden hen vormen wil voor een eeuwig geluk? — Neen voorwaar! dat is iets, wat wel niemand verdiend heeft: dat is wel ten volle genade in plaats van recht: en in zulk een zin zal wel juist dit tekstwoord voor het Christelijk nadenken nooit zijn uitgeput: ook zelfs in de eeuwigheid heeft men met die vraag dan nooit afgedaan, en het beste antwoord blijft dan altijd: aanbidding en dankzegging, Amen.

Gebed.

Nazang: Psalm 96: 6, 9.

Aanbidt Hem ned'rig al uw leven: Hem, die, in 't heiligdom verheven,

Een godlijk licht van zich verspreidt.

Leer, aarde! voor zijn majesteit, Leer voor zijn aangezichte beven!

't Juich' al voor 't aangezicht des Heeeen! Hij komt, die d' aarde zal regeeren

En richten vol van majesteit;

De wereld zal gerechtigheid, Het menschdom zijne waarheid eeren.

Sluiten