Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons oog zoo volkomen begrijpelijk en natuurlijk, zoo geheel in overeenstemming met het doel zijner komst. Van den Vader gegeven opdat hij verlossen zon van het eeuwig verderf, in de wereld gezonden met den naam van Jezus d. i. Zaligmaker, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, openlijk opgetreden om zondaren tot bekeering te roepen, moest hij juist in het midden van zondaars en tollenaars zijn. En wanneer we ooit konden twijfelen aan dat doel zijner komst, wanneer ooit het evangelie der schuldvergiffenis voor ons op den achtergrond kwam, dan is reeds dit tekstwoord een helder en schitterend teeken; juist die omgang met tollenaars roept ons luide toe: dit' is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen, om zondaren zalig te maken. '

Maar, Gel.! laat dan die betuiging ook voor u inderdaad getrouw zijn en nwer volle aanneming waardig, dan althans, als ge van n zeiven toestemt, dat die naam van zondaar de uwe ook is. O! ik weet wel, als ge dat erkent: als ge inziet, dat uw vorig leven ongoddelijk was, aardschgezind en zelfzuchtig, en dus iu vijandschap tegen God, dan kan die gedachte wel eens neerdrukken en beangstigen; ze kan zelfs verbrijzelen en verpletteren: in ons zeiven is dan geene rust en geen troost. Maar zegt daarom toch nooit: mijne zonde is te groot, dan dat zij «ergeven worde. Ziet, als ge eens geleefd hadt in den tijd dat de Heer nog zichtbaar op de aarde omging, ge zoudt zeker ook gedaan hebben als de tollenaars van den tekst, ge zoudt zeker ook tot Jezus gegaan zijn. Welnu , laat dit tekstwoord u dan ook verzekeren, hoe de Heer met dezulken handelt: ook al wist ge niets van hem dan dit ééne, het was toch reeds genoeg. Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen: dat getuigt zijn leven, dat verkondigt zijn kruis, dat bevestigt hij in den hemel. Met de hand op dat woord moogt ook gij tot hem gaan; met het oog op dat woord moet ook gij tot hem komen; met dat woord tot uw gids vindt ge vrede en rust.

II. Het is bijna onbegrijpelijk, dat datzelfde woord wel eens juist het tegenovergestelde heeft uitgewerkt; en toch lezen we in onzen tekst, dat de farizeën en de schriftgeleerden daarover murmureerden, en dat het hun een grond was om hem te verwerpen : zijn omga»g met tollenaars en zondaars bracht hen tot ongeloof aan zijne zending. Vroeger hadden ze ook wel niet in hem geloofd; maar ze hadden hem toch vaak gezocht en gehoord; meer dan een uit de farizeën had hem bij zich ontvangen; en ze hadden duidelijk laten merken wat ze eigenlijk wilden. Indien de Heer zich naar hen gevoegd had, indien hij voor rechtvaardigen was gekomen , hij zou zonder twijfel door hen erkend zijn als leeraar en profeet. Maar hoe meer het

Sluiten