Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb getracht de gemeente des Heeren op te bouwen op haar allerheiligst geloof, haar te bemoedigen in den strijd van haar geloof, te verlevendigen in de hope des eeuwiwigen levens, te. verwakkeren in de liefde tot God en den naasten, en te vertroosten in wegen van smart en rouw. Ik heb dit gedaan door haar te wijzen op het kruis van haren Heere, God en koning Jezus Christus, als op den eenigen Naam en weg op de aarde gegeven en aangewezen tot zaligheid. Golgotha is het ware rusten vrede-oord der kinderen Gods, hun toevluchtsoord in dagen van bekommering en benauwdheid, vanwege het gezicht en het gevoel hunner zonden en dwaasheden. Ik heb niet anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruist, omdat in Hem alleen de wereld voor den mensen, en de mensch voor de wereld gekruist is.

Het is haast eene vanzelfheid op dagen als deze, dat men de gedachten in zich ziet vermenigvuldigen.

Het heugt mij nog, hoe ik in Zeeland mijne vijfjarige Evangeliebediening herdacht, hoe ik in Velp mijne Ihjarig dienstwerk mocht herdenken, en nu wordt het mij gegund mijtten veertigjarigen diensttijd te herdenken. Al is het, dat ik sinds één jaar rustend ben, neem ik toch de kinderlijke vrij moedigheid, mijselven en anderen, vooral de gemeenten waar ik gearbeid héb, te herinneren aan, en te bepalen bij de menigvuldige bewezen van Gods goedertierenheden, liefde en trouw in die voorbijgesnelde veertig jaren, mij en de Gemeenten des Heeren bewezen.

Het is mijne innige begeerte, de behoefte van mijn hart, om bij het groote voorrecht, dat mij uit genade te beurt valt, Gode openlijk eene offerande der dankzegging te offeren, en in het midden der gemeente Zgnen grooten en heerlijken Naam aan te roepen.

En hoe gering het ook zij, ik wil aan u, geliefde gemeenten des Heeren! ik wil aan u nog eens het woord

Sluiten