Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Evangelies brengen. Mocht het zijn tot eene kleine gedachtenis van hem, die voor jaren optrad voor uwe ouders en grootouders, die nu reeds juichen voor den troon, of wier lot voor eeuwig beslist werd in het uur huns doods; mocht het zijn tot eene herinnering aan hem, die nederzat bij de ziek- en sterfbedden uwer dierbaren; of die stond op de graven uwer dooden; of die U door den Heiligen doop inlijfde in de gemeente des Heeren Jezus Christus, en, die U onderwees in hetgeen noodig was te weten, te gelooven, te belijden en te beleven, zoudet gij getroost leven en zalig sterven ; of die u, op afgelegde belijdenis, bevestigde als leden der kerk, in het midden der gemeente. Hoe het zij, of wie ge ook zijn moogt, hetzij u allen tot heil uwer ziel, opdat Gods Naam verheerlijkt worde.

Me dunkt ik vergis mij niet, wanneer ik veronderstel of liever, wanneer ik vaststel, dat Gij met mij God wilt danken en bidden: danken voor de vele zegeningen mij, en naast God door mij, aan u geschonken ; en bidden, of het God behagen moge, inij en u, verder te leiden op onzen nog af te leggen levensweg te onzer voorbereiding voor de ruste, die er overblijft voor het volkvan God.

Daartoe helpe ons God de Almachtige (die den hemel en de aarde geschapen heeft) door de werkende kracht van Zijnen Heiligen Geest, om Jezus Christus Zijns lieven Zoons wille! Amen.

Laten wij ons dan vooraf wenden tot Hem, die ons zoo zeer gezegend heeft, om Hem te danken voor al Zijne weldaden, en Hem te bidden om eenen zegen, over hetgeen ik op dezen gedenkdag aan u nog wensch voor te stellen.

GEBED.

Tot grondslag mijner overdenking beb ik gelegd, wat

Sluiten