Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, dan hunne volmaking. Zoo ergens, dan vooral ook in deze beide hoofdstukken vinden wij Apostolische vermaningen tot het doen van dingen, door welke God wordt verheerlijkt, en wij als Christenen worden bekrachtigd om in den strijd des geloofs niet te verflauwen, en in den druk om des geloofs wille, niet te bezwgken in onze zielen. Zoo ergens, dan ook in deze beide laatste hoofdstukken van dezen uitnemenden brief van den Apos tel Paulus aan de Hebreen, worden ons aangegeven de roeping en de verplichtingen der geloovigen, als zoo vele voorrechten en kenmerken van de gemeente des Heeren, als zoo vele vruchten des Heiligen Geestes en merkteekenen van het oprecht geloof in Jezus Christus; van het geloof, dat een vaste grond is der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Wat zulk een geloof vermag, lezen wij in het lle hoofdstuk van dezen brief. Johannes zegt in zijnen eersten brief, Cap. 5 vs. 4 en 5: > Al wat uit God geboren is, overwint »de wereld; en dit is de overwinning die de wereld over»wint (namelijk) ons geloof. Wie is het die de wereld >overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God." Het geloof, dat werkzaam is door de liefde, openbaart zich in het doen van goede werken, m. a. w. in de heiligmaking, zonder welke niemand God zien zal. Geene zaligheid, uit de werken, maar ook zonder de werken geene zaligheid.

Na dit alles te hebben gezegd, wensch ik u en mij zeiven aan de hand van onze tekstwoorden te bepalen bij drie gedachten welke ik meen te hebben gevonden in dezelve, en welke gedachten met elkander in het allernauwst verband staan.

1. Het werk Gods vóór zijn volk, zie vs. 20.

2. Het werk Gods in zijn volk, zie vs. 21a.

3. Het doel Gods in die beide werken, zie vs. 216.

Sluiten