Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben teweeg gebracht, is gezeten aan zijne rechterhand in de hoogste hemelen. Wij herinneren ons hier, het hemelsch gezang der engelen Gods in den nacht, in den welken Jezus Christus den Zoon van God, den Zoon des menschen geboren was. Nadat de heilrijke boodschap door de herders in de velden van Bethlehem-Efratha vernomen was uit den mond van een van God daartoe uit den hemel op aarde gezonden engel, was er een zeer groot heir van engelen die dat groote feit bezongen, zeggende : »Eers zij God in de hoogste hemelen, vrede op *aarde, in den menschen een welbehagen." De God des vredes kondigde vrede op aarde aan in de gift van zijnen Zoon die, als de Zoon des menschen nederlag in de kribbe met doeken omwonden, arm, maar de Heiland, de Zaligmaker der wereld, die vrede zou verkondigen aan hen, die nabij en aan hen, die verre waren, aan Jood en Heiden ; die vrede zou verwerven door te voldoen aan Gods gerechtigheid, zoowel dadelijk als lijdelijk: dadelijk in de gehoorzaamheid aan Gods wet, lijdelijk in het dragen van de straf, op de zonde van den mensch bedreigd en gekomen. Door éénen mensch is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde, de dood, en die is doorgegaan tot alle menschen, in welken allen gezondigd hebben. Gelijk nu door de ongehoorzaamheid van dien éénen mensch velen tot zondaars zijn gesteld geworden, alzoo zijn ook door de gehoorzaamheid van éénen, velen tot rechtvaardigen gesteld; gelijk de zonde geheerscht heeft in den dood, alzoo zoude ook de genade heerschen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. Jezus Christus heeft zich Gode onstraffelijk opgeofferd door den eeuwigen Geest. Hij is God, zijn Vader gehoorzaam geweest tot in den dood, ja, tot in den dood des kruizes. Door zijne éénige offerhande zijn volmaakt, allen, die geheiligd worden. Hij trad hl

Sluiten