Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heuchelijke tijding! Dierbaar Evangelie-woord S God heeft Hem.wedergebracht, opgewekt uit de dooden. Hij, de heilige, heeft geene verderving gezien. De dood is verslonden tot overwinning. Nu kan er gejuicht en geroemd worden in het gezicht van den dood: »Dood! waar is uw prikkel t Bel I waar is uwe overwinning ? De prikkel nu des doods is de zonde ; en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

Dat heeft God gedaan voor zijn volk, opdat dat volk zoude kunnen betnigen: »Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus: door wien wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods" enz., zie Rom. 5 : 1—11, in verband met Rom. 6, want, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt, heeft men zijne vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. De Heere zegt: »Zijt heilig, want lk ben heilig." Paulus zegt: »Zoo is er dan geene verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest." »Zonder heiligmaking zal niemand God zien." Wanneer de Heere Jezus zegt: »Zonder Mij kunt gij niets doen," dan wordt het ons des te duidelijker dat er ook een werk Gods is in zijn volk.

Ik ga dus in de tweede plaats spreken over het werk Gods in zijn volk, naar aanleiding van vers 21, het eerste gedeelte.

God werkt in zijn volk, wat Hem welbehagelijk is door Jezus Christus, opdat het Gods wil moge doen en volmaakt worde in alle goed werk. Me dunkt, dat is hoofdzakelijk wedergegeven, wat er in dit gedeelte van vs. 21 wordt gezegd.

Indien de geloovige een geschapene is in Christus

Sluiten