Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus tot goede werken, welke Ged heeft voorbereid, opdat hij er in wandelen zoude, dan moet hij er in wandelen, of hij beantwoordt niet aan zijne roeping, als zijnde een maaksel Gods, geschapen in Christus Jezus tot goede werken om er in te wandelen. Vraagt iemand: waarom moeten wij nog goede werken doen, aangezien wij uit onze ellende, zonder eenige onzer verdiensten, alleen uit genade, door Christus verlost zijn ? dan verwijzen wij hem naar artikel 24 van onze Geloofsbelijdenis in verband met de 32ste Zondagsafdeeling onzer Catechismus, waar hij overtuigd kan worden van de noodzakelijkheid der goede werken, Jacobus zegt in zijnen brief cap. 2 vs. 17, in verband met vs- 14—16: »Bet geloof, indien het de werken, niet heeft is bij zich zelf dood.'' Bet geloof moet zich openbaren in de werken eu ts volmaakt uit de werken, Leest Jacobus 2 in zijn geheel en gij zult overtuigd zijn hoop ik, dat gelijk het lichaam zonder Geest dood is, alzoo ook het geloof zonder de werken dood is.

Dus, er moeten werken gedaan worden, welke Gode welgevallig moeten zijn. Wie is daartoe bekwaam ? Niemand. Is het dan geen onrecht in God, wanneer Hij iets van ons eischt, wat wij niet vermogen te doen ? waartoe wij te zwak zijn ? Neen, volstrekt niet, want verre is God van onrecht te doen, Hij wil Zijne kracht in onze zwakheid verheerlijken. Hij is het, die in ons werken zal het willen fen het volbrengen naar zijn welbegen. Op" den dag van Gods heirkracht is zgn volk, een gewillig volk, om te doen wat Hij wil, dat het zoude doen naar roeping en plicht, zoodat dat volk zingt, en zegt, en bidt:

»Och! dat wij uw geboón volbrachten, >Gena, o Hoogste Majesteit!

»Gun door 't geloof in Christus krachten, »Om die te doen uit dankbaarheid!" —

Sluiten