Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ! bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was,'' Joh. 17 :4 en 5, en in vers 24 zegt Hij: » Vader! ik wil, dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die Gij mij gegeven hebt; opdat zij mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij mij gegeven hebt, want Gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld." Deze bede zal verhoord worden voor Gods volk, zooals de bede verhoord is voor hem zeiven. Immers Jezus is reeds verheerlijkt aan de Rechterhand der Majesteit Gods in de hoogste hemelen, gezeten in den troon Zijns Vaders, bekleed met eer en heerlijkheid, hebbende ontvangen alle macht in den hemel en op de aarde. Hij is in den hemel het hoofd der Christelijke kerk, door hetwelk de Vader nu alle dingen regeert. Dat verheerlijkte Hoofd heeft zijne stem doen hooren op Patmos en betuigd, dat: »eefl iegelijk, die overwint, door Hem zal gegeven worden met Hem te zitten op Zgnen troon, gelijk Hg', die overwonnen heeft gezeten is met Zijnen Vader in Zgnen troon." En zoo zal het verheerlijkte Hoofd der christelijke kerk, verheerlijkt worden in alle eeuwigheid, door hen, die met Hem verheerlijkt zullen zitten in den troon des Vaders. Daar in het huis des Vaders zal de grondtoon des gejuichs wezen: »Het Lam voor ons op aard geslacht, Zij eeuwige glorie toegebracht" Amen, zoo zal het zgn in alle eeuwigheid, Amen! ja Amen !

Uit het behandelde is het ons duidelijk dat er een allernauwst verband bestaat tusschen de drie voor u ontwikkelde gedachten. Ziet de eerste gedachte op het werk Gods voor zgn volk, dat is: op de rechtvaardiging des zondaars voor God door de verlossing die daar is in Chris-

Sluiten