Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tns Jezus zonder eenige zijner werken uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Jezus Christus ; de tweede gedachte ziet op de onmiddellijk daaruit voortvloeiende heiligmaking als een werk Gods in zijn volk. Dus geene heiligmaking zonder rechtvaardiging, en geene rechtvaardiging zonder heiligmaking. De eene weldaad neemt de andere in zich op. Zij gaan steeds te zamen en kunnen van elkander niet gescheiden worden. God wordt in beiden verheerlijkt in Christus Jezus Zijnen Zoon, die de verwervende en verdienende oorzaak is van beiden. Zonder Christus niets dan verdoemenis en straf lijding in de hel. Met Christus alles wat tot het leven en de Godzaligheid noodig is. Daarom is Hij ons van Gode geworden tot wijsheid en rechtvaardiging, heiligmaking en vo!komene zaligheid. Hij maakt volkomen zalig allen die door Hem tot God gaan, want Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,

Men loov' Hem vroeg en spa,:

De wereld hoor en volg mijn zangen

Met Amen, Amen na !

Het was de wensch en bede van den apostel Paulus, dat de God des vredes, de geloovigen uit de Hebre├źn mocht volmaken in alle goed werk door het doen van Zijnen wil, opdat Christus er in verheerlijkt mocht worden in alle eeuwigheid; ik neem de vrijmoedigheid op dezen voor mij zoo gewichtvollen dag, op denwelken ik mij herinneren mag, hoe ik voor veertig jaren als herder en leeraar bevestigd werd door mijnen geliefden broeder, den Weleerwaarden Zeergeleerden Heer J. W. ten Bokkel, thans rustend predikant te Zwolle; bevestigd werd als herder en leeraar in de Chrisielgke Gerefor-

Sluiten