Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen ons gekeerd. Met narne zou men de plaatsen kunnen noemen, waar de rechtzinnige partij een vorig jaar overwon en nu verslagen werd. Van het tegendeel zijn mij geen voorheelden bekend.

Ten derde. De wijze van verkiezing onzer hoogere kerkbesturen maakt een doorwerking van den geest der gemeente in hare opklimmende, hiërarchie onmogelijk; en het is op dit punt vooral dat ik met ernst aller aandacht vestig.

De eerste trap in die hiërarchie vormt de classicale vergadering. Hoe is die saamgesteld? Uit eiken kerkeraad kunnen daartoe worden afgevaardigd, a. de predikanten, b. even zoovele ouderlingen als er predi» kanten zijn. Nu neem ik de classis Utrecht. Zij bestaat uit 26 gemeenten en 37 predikanten. Ter klassicale vergadering kunnen dus worden uitgebracht 74 stemmen. De classis bestaat uit + 56000 leden onzer kerk. Hiervan komen op Utrecht c. 36000 zielen, terwijl alle overige gemeenten saam een bevolking van c. 20000 zielen hebben. En hoe is nu de verdeeling der stemmen?

Utrecht 36000 met 22 stemmen.

de overigen 20000 met 52 stemmen.

Naar juiste evenredigheid moest het zijn:

Utrecht 36000 met 44 stemmen, de overigen 20000 met 30 stemmen.

In andere classes had ik de verhouding nog ongunstiger kunnen nemen. Maar ook al kiest men slechts dezen maatstaf, dan is het duidelijk dat de invloed der grootere gemeenten in de classicale vergadering zoo goed als geene is, en dat ze geheel door de dorpsgemeenten en de kleinere steden overstemd worden* Splitst men dus pro rato de gezamenlijke classicale vergaderingen , dan verkrijgt men deze uitkomst:

De gezamenlijke 1323 gemeenten, bediend door 1590 predikanten, brengen uit 3180, laat mij zeggen mogen 3200 stemmen.

Sluiten