Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtigsten invloed bezit, dan voelt ieder dat er minstens een 15tal jaren noodig is, om dezen ongunstigen kans te doen keer en.

We komen dus tot deze slotsom. De doorwerking van Artikel 23 op de kerkeraden moet ons in de kerkeraden een vierdubbel overwicht geven, om ons meerderheid in de classes te doen worden ; en dan nog is die meerderheid eerst met zekerheid te wachten na een verloop van minstens vijftien jaren.

We gaan verder.

Daar de Provinciale besturen door de classes worden gekozen, springen we dezen over, om aanstonds de vraag te stellen: hoe is desamenstelling der Synode?

Ter harer vergadering hebben zitting, als stemhebbende leden,

één pred. uit elk prov. kerkbest. 10 stemmen. „ „ voor de Waalsche com. 1 „ „ „ „ Limburg. 1 „

„ lid der O. I. Commissie. 1 „ drie ouderlingen, bij toerbeurt te benoemen door de kerkbesturen. 3 „

16 _

Met inbegrip der Waalsche Commissie, Engelsche kerken en de O. Indien telt onze kerk ± 1,970,000 leden. Naar billijkheid moest dus elk der 16 stemmen 124,062 stemmen vertegenwoordigen.

Geheel anders is intusschen de werkelijkheid.

Splitst men het land in twee categoriën, zoodat Categorie A de groote, Categorie B de kleinere ressorten omvat, dan verkrijgt men dezen staat:

Categorie A.

Zuid-Holland, 455,944 zielen.

Noord-Holland, 305,632 „

Gelderland, 262,878 „

Friesland, 234,085 „

Groningen, 175,648 „

1,426,387 „

Sluiten