Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besturen zullen dan binnen eenige jaren in rechtzinnigen geest gewijzigd zijn ?

Utrecht staat dusver nog alleen. Wie de kaart onzer kerk kent, zal met mij oordeelen, dat Zuid-Holland, Friesland en Zeeland waarschijnlijk, misschien ook Gelderland, ten onzen voordeele zullen omslaan. Welaan dan hebt ge v ij f stemmen, en dan hebt ge de immense meerderheid der Ned. Herv. kerk op uwe hand. Want

Zuid-Holland heeft 455,944 zielen, Friesland ? „ 234,085 - „ Gelderland ï „ 252,878 „ Zeeland „ 121,858

Utrecht „ 99,939 „

Samen dus 1,164,704 zielen, en toch blijft ge in minderheid. Toch zullen die hervormde kerkeraden en classes en provinciale besturen u niet baten. Want ge hebt niet meer dan vijf vaste, met de ouderlingsplaatsen medegerekend 6, hoogstens 7 stemmen, en de overige 9 a 10 stemmen maken al uw pogen ijdel.

Zeer zeker, zoo de gemeenten naar evenredigheid van haar zielental op de classicale vergaderingen, zoo de provinciën naar heur hoegrootheid ter Synode vertegenwoordigd waren, zoo Artikel 23 even spoedig het corps predikanten als dat der ouderlingen van uniform kon doen verwisselen, — uwe berekening zou juist, uwe verwachting gewettigd, uw bouwen op Art. 23 gegrond zijn. Maar zoolang op de classikale vergadering een dorp van 100 zielen twee stemmen, en een stad die 35 maal zoo groot is, slechts tien maal zoo veel stemmen uitbrengt. Zoo lang Limburg, dat met al zijn gemeenten saam nog niet zooveel zielen telt als ééne stadswijk van Amsterdam, gelijk opdeelt met de 500,000 zielen van Zuid-Holland. Zoolang op de classicale vergaderingen het corps predikanten zonder verder mandaat des kerkeraads zitting heeft. Zoo lang i. w. in ons gansche kerkbestuur, in geheel zijn

Sluiten