Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkbestuur, dat den eisch der gemeenten tot zijn recht doet komen. Van een doorwerking langs den weg onzer tegenwoordige kerkelijke hiërarchie kan geen sprake zijn.

Hieruit vloeit voor alle kerkelijke besturen, die mede willen werken tot een oplossing der crisis zonder schokken, deze verplichting voort:

Dat men in naam der rechtvaardigheid en van den kritieken toestand onzer kerk, de Synode verzoeke, in het algemeen Reglement onzer kerk zoodanige wijziging te brengen, waardoor

1°. de kerkeraden de macht ontvangen om ter classicale vergadering te deputeeren, wie hun goeddunkt, met opheffing van het vaste mandaat der predikanten.

2°. aan elke gemeente of eiken kring van gemeenten ter classicale vergadering zoodanige invloed worde verzekerd als met het zielental dier gemeente in evenredigheid is.

3°- De afvaardiging ter Synode in dier voege te wijzigen, dat elke stem daar uitgebracht, representeere een zoodanig deel der gemeente, als het zielental onzer gansche kerk bedraagt, gedeeld door het aantal stemhebbende synodale leden.

4°. Dat den afgevaardigde der O. I. Commissie zijn mandaat ter Synode als stemhebbend lid ontnomen worde. Utrecht ,

Januari. Dr. A. KUYPEB.

Sluiten