Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstig leven onder de menschen bestaat, zulks niet zoozeer te danken is aan het feit, dat ze zooveel van Noach en David hebben gehoord, als wel aan het feit, dat er daar op het dorp een waarachtig vroom oud mannetje woonde, met name Ouwe Keesje, over wien de kinderen hunne ouders telkens weer met eerbied hoorden spreken.

Het is een feit, Mevrouw, dat wij veel te weinig verband hebben gelegd tusschen godsdienstonderwijs en de w e r k e 1 ij k h e i d. En het fatale gevolg daarvan is, dat voor menig kind de godsdienst iets is geworden, dat alleen maar bestaat buiten de sfeer van het gewone leven — iets, dat er wel niet is, maar waarvan je je toch moet gebaren, alsof het er is. Een jongen van de H.B.S. bijv. was heel verrast iemand te ontmoeten, die in B e t h 1 e h e m geweest was. Hij keek den reiziger eerst ietwat ongeloovig aan en zei toen tot verklaring: „Ik dacht, dat al die plaatsen alleen maar plaatsen waren uit een boek". Met andere woorden, hij dacht, dat Bet'ehem en stellig ook alle andere dingen, die hem uit den bijbel geleerd waren, niets anders waren dan „buiten-issigheden". ■ M

En evenzeer is het een feit, dat in ons onderwijs de godsdienst veel te veel blijft steken in de vormen, welke hij heeft aangenomen in het verleden.

„Zij brengen den godsdienst aan volgens zoo'n langen omweg!" zuchtte eens een dame tegen mij. En dat is waar, vooral met betrekking tot het godsdienst-onderwijs in protestantschen geest. Blader eens een catechisatieboekje door van roomsch-catholieken, en ge zult zien, dat het, na een korte uitéénzetting aangaande de leer der Drie-eenheid, de leerlingen dadelijk plaatst voor het heden — voor de inrichting en de voorschriften en gebruiken der kerk, niet de kerk der oude joden, maar van hun eigen kerk, die er is in het levend heden. De jeugdige protestantjes echter moeten eerst een heelen rijstebrijberg dooreten van vreemde namen en wonderlijke zeden en gebruiken uit een grijs en ver-verwijderd verleden, voor ze aan het heden toekomen.*) Deze

*) Men moet, als men lessen bijwoont op de Christelijke Scholen, of op de Zondagscholen, ook eens goed opletten, hoe ontzaglijk veel tijd en moeite daar besteed

M *

Sluiten