Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbreken mocht; dorre statistieken en registers van een gebrekkig bijgehouden Burgerlijken Stand naast overleveringen en legenden, in lang vervlogen eeuwen reeds van heidensche volken overgenomen, maar door het joodsch godsdienstig denken geadeld en opgeheven in hooger en heiliger licht.

Wat is dit boek naar zijn inwendige bezieling? Naar zijn inwendige bezieling hebben de vromen van alle tijden het aangeduid als het Woord van God.

Maar, geachte Mevrouw, we moeten wel toezien, naar ik meen, dat we deze uitdrukking niet zoo maar gedachtenloos overnemen. We mogen deze uitdrukking der vroomheid alleen maar gebruiken, wanneer we ze ook gebruiken met een waarachtig vroom hart, gelijk ze ook alleen maar door de waarachtige vroomheid verstaanbaar is. Zoo ooit, dan geldt wel hier, dat, als twee hetzelfde zeggen, het nog niet hetzelfde i s.

Het is, zooals U weet, eigenlijk geen zuiver bijbelsche uitdrukking. Als de bijbel zelf over „Het Woord Gods" spreekt, dan bedoelt hij daarmee geheel iets anders. Het „Woord Gods"

M ■

was voor de bijbelschrijvers een pneumatisch, een zuiver geestelijk iets — niet iets, wat in menschelijke woorden te verklanken was. Het was geen geestelijke klank — het was een geestelijke kracht. Ga maar eens na alle plaatsen in den bijbel, waarin de uitdrukking „het Woord Gods" voorkomt en U zult zien, dat men al heel verkeerd zou doen, te meenen, dat dit „Woord Gods" gelijk stond met zeker boek , de bijbel genaamd. Neem bijv. dezen zin: „Door het Woord Gods zijn de hemelen gemaakt". Wat een onzin zou het wezen, te denken, dat dit zou beteekenen, dat de hemelen door den b ij b e 1 gemaakt zijn!

Maar zoo hebben de oude vromen het ook nooit bedoeld. Als ze den bij bel „Het Woords Gods" noemden, dan bedoelden ze dat niet in verstandelijken, maar in g e e s t e 1 ij k e n, pneumatischen zin. Ze bedoelden, dat ze in dien bijbel dezelfde geestelijke Kracht opmerkten, die eertijds de werelden had geschapen en die zich daarna openbaarde in het leven der menschen van den ouden dag, in hun strijd en

■ M

Sluiten