Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och, wat heeft men op dit gebied weinig acht geslagen op het woord van den bijbel zelf: „Leer den jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs: als hij ouder geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken".

In oude tijden vertelde men letterlijk alle geschiedenissen, tot zelfs een verhaal als dat van de bloedschande van de dochters van Lot toe. Maar over dergelijke verhalen behoeven we zeker niet meer te debatteeren. Niet alleen in ethische, maar ook in gereformeerde kringen zal er wel geen mensch wezen, die ze niet zou laten liggen. Maar daarmede is men nog niet van de moeilijkheden ontheven. Om enkele voorbeelden te noemen: Er zijn verhalen, die duidelijk de strekking hebben de waarde van het profetisme in het licht te stellen, andere, zooals bijv. de geschiedenissen uit de boeken der Kronieken, dienen ter verheerlijking van het joodsche k e r k i s m e: men kan de gedachte niet van zich afzetten, dat het doel van de Elisaverhalen is: de z.g. profetenscholen zoo'n beetje in een bespottelijk daglicht te stellen, zooals men bijv. in de dagen der hervorming vaak ■ M

placht te doen met de kloosters. Het boek Esther is een even e n g-n ationalistisch, als het boek Jona een r u i m-i nternationa1 i s t i s c h verhaal is. Ook hier blijkt weer, Mevrouw, hoe onkundig en onbijbelsch de bewering van sommigen is, die meenen, dat men, om den leerlingen den bijbel te leeren kennen, ieder verhaal maar eenvoudig te „vertellen heeft, zooals het daar staat". Wie dat doet, moest toch eigenlijk niet spreken van „eerbied hebben voor den bijbel", want hijzelf komt in eerbied voor den bijbel maar al te veel te kort. Het is als verantwoordelijke opvoeders niet alleen onze taak aan de kinderen de verhalen -op-z i c hz e 1 f mede te deelen, maar hen ook in te lichten aangaande de strekking daarvan, anders toch zijn we de oorzaak, dat ze misschien reeds van der jeugd af zich een zeer verkeerd inzicht aangaande deze verhalen eigen maken, een inzicht, dat hun vaak levenslang bijblijft. Maar het is niet altijd even gemakkei ij k om den kinderen de rechte strekking van zulk een verhaal bij te brengen, en deze ligt niet altijd binnen den kring van hunne bevatting!

'■ *

Sluiten