Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* * *

II. En naast deze opvoedkundige moeilijkheden, waarvan ik slechts enkele aangestipt heb, komen er dan nog, welke van historischen aard zijn. Jaren geleden heeft een knap schoolhoofd van de christelijke school al zijn collega's eens in het harnas gejaagd, door te zeggen, dat het „onzin" was aan den bijbel historische correctheid toe te dichten. Men heeft hem daarop uit de pensioenvereeniging willen zetten en hij heeft toen om den broode, naar ik meen, zijn woorden min of meer ingeslikt, maar g e 1 ij k had hij! De bijbelschrijvers hebben de geschiedkundige overleveringen weergegeven zoo goed en zoo kwaad, als zij die nog uit de herinneringen van het volksleven konden opdiepen. En soms zijn die overleveringen van treffende juistheid gebleken. Maar de eerlijkheid gebiedt te erkennen, dat ze vaak ook zeer onvolledig en gebrekkig geweest zijn. Er is geen predikant, die dat niet zou weten.

De eerwaardige schrijvers-zelf hebben zich

* M18

daar nooit het hoofd over gebroken. Trouwens, daarover heeft bij geen enkel volk uit den ouden tijd eenig schrijver zich druk gemaakt. Men gaf de verhalen weer, zooals die leefden in den mond des volks, en vroeg zich wel af, of deze leerzaam en stichtelijk waren en bij konden dragen tot de versterking van het godsdienstig leven, maar het kwam niet in hen op om na te gaan, of zulk een verhaal nu wel in alle deelen notarieel juist was.

En dat is ook bij geen enkel volk meer na te sporen. Ga de geschiedenis van ons eigen land na Mevrouw! Pas ongeveer 1400 of 1500 begint er sprake te komen van een eenigszins aaneengeschakelde geschiedbeschrijving; te voren heeft men niet meer dan vrij gebrekkig bijgehouden kronieken: daarvoor ligt nog een tijd van sagen en legenden, tot men eindelijk in het verste verleden niets meer vindt dan hier en daar enkele losse namen en onsamenhangende feiten. En in de geschiedenis van het volk Israël is het niet anders gegaan. En als wij nu later tegenover onze kinderen dat alles voor een juiste en getrouwe historiebeschrijving willen laten doorgaan, dan

M ■

Sluiten