Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wezen I Die zijn van huis uit wel aan zulke dingen gewend. Maar het kind uit moderne gezinnen is dikwijls gevoelig-humanistisch aangelegd, en in hem zou er dus allicht iets gekrenkt worden, gezwegen nog van de kans, dat zulk onderwijs zijn ouders, als de kleine er iets van ging overtellen, óók niet geheel en al naar den zin zou wezen. Dan vervolgt de handleiding: „Het middel, om uit deze impasse te komen is, niet op het negatieve, maar op het positieve den nadruk te leggen. Het negatieve is het dooden. Het positieve heeft een idealistische strekking: men moet niets voor zichzelf houden, maar alles aan God toewijden."

Met andere woorden, het dooden en in stukken houwen van op zichzelf onschuldige menschen moet niet in al zijn kleuren en geuren beschreven worden. Daar moet men maar zoo gauw mogelijk overheen glijden, opdat vooral de teergevoelige, moderne kinderen er niet door geschokt mogen worden. Maar men mag ook dat dooden en in stukken houwen niet afkeuren.

Integendeel men moet er een „idealistische"

■ mi

strekking aan geven, n.1. deze, dat we niets voor onszelven mogen houden, maar alles moeten toewijden aan God. Het gevolg zal natuurlijk wezen, dat we bij de kinderen de gedachte inpoten, dat het dooden van op zichzelf onschuldige menschen een vrome daad kan wezen, en kan voortkomen uit den wensch, om „niets voor zichzelf te houden," maar alles, ook het leven van zijn medemenschen „toe te wijden aan God". Ik mag niet aarzelen een dergelijke wijze van doen huichelachtig en slecht te noemen.

Zie, Mevrouw, waar er reeds zóó gesproken wordt door menschen, die toch aan den „ethischen" kant staan, en die dus nog eenigszins verder hebben leeren kijken dan de Bijbelsche Geschiedenis, „zooals ze daar ligt", daar hoeft men toch niet te vragen, welk onderwijs er gegeven moet worden door hen, wier leer nu eenmaal meebrengt, dat ze bij de beschouwing van de verhalen des bijbels in zedelijk opzicht niet verder mogen kijken dan hun neus lang is.

En laat nu niemand hier zeggen, Mevrouw, dat

■ m

Sluiten