Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En bij en onder dit alles kan er reeds een ruim en gezegend gebruik worden gemaakt van den bijbel. Want hoeveel bijbelteksten zijn er, waarin we de godsopenbaring, welke ons in de natuur en het menschen leven rondom ons geschonken wordt, op treffende en onvergetelijke wijze kunnen samenvatten. Zooals U merkt, Mevrouw, ben ik er dan ook niet vóór, om, wanneer we den kinderen iets verteld hebben, de moraal, de 1 e e r i n g daarvan achterwege te laten, alsof die voor zichzelf zou spreken. Neen, zoo heeft onze Heiland ook niet gedaan. Als Hij een gelijkenis uitsprak, dan voegde Hij er wel degelijk aan toe, wat Hij wenschte, dat we daaruit zouden leeren, zijn verhaal besluitende met bijv. te zeggen, „A1 z o o , zeg ik ulieden, is daar blijdschap voor de engelen Gods over éénen zondaar die, zich bekeert", of: ,,A 1 z o o is het met dien, die zichzelven schatten vergadert en niet rijk is in God".

Daarom ben ik van meening, dat het godsdienstonderwijs zelfs aan heel kleine kinderen niet altijd in het vertellen van de geschiedenis behoeft te bestaan. We moeten gelijk

■ U

op ieder gebied, hun ook wel degelijk op dit terrein algemeene begrippen bijbrengen, bijv. het begrip „heiligheid" en daartegenover het begrip „zonde", het begrip „geloof", „vertrouwen", enz. De kinderen moet reeds vroeg te weten komen, dat ze, behalve een lichaam, ook een „ziel" hebben en al is het, dat we hun daarvan geen ook-maar-eenigszins-bevredigende beschrijving kunnen geven, dat geeft ons nog geen vrijheid om datgene, wat we niet beschrijven kunnen, nu ook maar te negeeren.

En als we nu overgaan tot de b ij b e 1 s c h e geschiedenis, dan geloof ik, dat we daarbij uit kunnen gaan van drie verschillende methoden. De eerste zou ik willen volgen voor kinderen van v ij f tot acht, de tweede van acht tot zestien, de derde voor leerlingen boven de zestien, als ze tenminste daartoe genoeg ontwikkeld zijn.

Ik noem ze:

de primitieve,

de evangelische, de wetenschappelijk-histo-

r i s c h e methode. ■ ■

Sluiten