Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leuze blijven, wijl het zonder die behoudzucht ook die kostbare parel verloor.

Ja, niet alleen de kracht van dat verleden moet tegen wegcijfering beschermd worden, maar om dat verleden, moet ook, wat nu is, den Christelijken geest ter verdediging doen opwaken. In het heden toch leeft dat verleden voort. Niet als afgesloten vakken liggen de eeuwen naastéén, maar, wat toen was, werkt nu na, en die historische wonderfeiten, waardoor het Christendom gesticht werd, hebben de eeuwen die daarna zijn gekomen bezwangerd met hun kracht. Een deel van die kracht ligt dus ook thans nog om ons heen gespreid, in de verhoudingen en betrekkingen van het leven. De nawerkingen van die feiten zijn in het thans bestaande ingeweven. Onvoorwaardelijke wegwerping van het ons thans omringend leven, zou derhalve ook die heilige kracht moedwillig vernielen. Behouden moet het Christendom dien gebrekkigen bodem, wijl het in dien bodem ook thans nog met zijn wortelen staat.

Yraagt ge: waarin dan, zoo al de behoudzucht voor het Christendom gewettigd, ja geëischt is, de ware behoudzucht zich van de valsche onderscheidt? M. H. de behoudzucht, die wé veroordeelen moeten, wil, wat is, behouden, zoo als het is: de ware behoudt, wat is, gelijk het wordt in Christus: d. w. z. opgestaan.

De ware behoudzucht ijvert niet voor de schaal, maar voor de perel: heeft niet de verschijning der dingen lief, maar de verborgen levenskiem, waarmee Christus ze bevrucht heeft. Als achter het gordijn der zichtbare gestalte grijpt zij naar het reine beeld der dingen, dat zich uit die nieuwe levenskiem ontwikkelt. Ze ziet, wat is, aan, niet gelijk het thans zich vertoont, maar gelijk het in de eeuwigheid eens zijn ware heerlijkheid ontplooien zal. En daarom haal ze die wereld, gelijk die thans is, en heeft ze nogtans- die wereld lief, om het levenscheppende Woord Gods, dat in haar verborgen diepte verzonken ligt. Ze weet: deze gedaante der wereld gaat te niet, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar het Woord Gods blijft in eeuwigheid, en in dat Woord ligt een nieuwe hemel

Sluiten