Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een nieuwe aarde, een nieuwe levensvorm voor elk schepsel dat aan het verderf ontkomt. En daarom, dat Woord Gods heeft al haar liefde: dat Woord Gods, niet slechts gelijk hét in klanken gesproken is, maar ook gelijk het vleesch werd in Christus, en van Hem uit in de voegen dezer wereld indrong, als de eenige levenskracht is, waarin het bestand der dingen rust.

Twee levens zijn dus thans dooreengeweven, en het is aleen het behoud van het laatste, van het nieuwe leven, dat de ware behoudzucht bedoelt. Daarom moet de orthodoxie, zonder de scherpe onderscheiding van dat tweesoortig leven, allengs vergaan. Is die onderscheiding haar zwevend, dan tast ze onzeker rond bij de vraag: wat wél, wat niet moet behouden worden, en kan ze het gevaar niet ontkomen, van ten deele een leven te handhaven, dat ze juist bestrijden moest, en ten deele prijs te geven, wat als een onmisbaar element, in het geheel van haar leven niet ontbreken mag. Belijdenis van zonde baat haar niet, zoo ze die zonde buiten verband met het leven beschouwt, en de onmisbaarheid eener nieuwe levensschepping niet juist uit haar verklaart. De verdediging van het wonder geeft haar geen kracht, zóó ze dat wonder als iets bijkomstigs opvat, en niet ter grondlegging van het nieuwe leven die tegennatuurlijke^ inbreking in den bestaanden toestand eischt. Bovenal, haar handhaven van de genade, tegenover de vrucht van 'smenschen werk, kan haar toekomst niet verzekeren, zoo ze die lijn van genade niet tot in het uiterste doortrekt en nogmaals Gods vrijmachtige verkiezing tot het uitgangspunt van haar leven verheft. Of wilt ge korter gezegd: haar strijd voor de Schrift, moet noodwendig in zelfmoord eindigen, zoo ze zich voor Gods woord niet onvoorwaardelijk buigt, en haar oog niet opent voor dat, van deze schepping geheel afwijkende, geheel andere en dus nieuwe leven, waarvan dat woord ons den aanvang, den inhoud en het einddoel toont: waarvan het ons de gangen en bewegingen voorteekent: voor welks herkenning het ons den eenig echten toetsteen reikt.

Sluiten